// transparantie en betrouwbaarheid zijn belangrijk voor ons

Privacy verklaring

// Lees hoe we omgaan met persoonlijke gegevens

Verklaring

UniTeam B.V., handelend onder Open Solution Providers, samen met de hieraan gelieerde vennootschappen, (in het vervolg van dit Statement aangeduid als “OSP”) respecteert de privacy van al haar belanghebbenden. Dat zijn niet alleen onze bestaande klanten, maar ook belangstellenden voor onze dienstverlening, kandidaten voor het vervullen van een vacature, medewerkers van leveranciers en business partners, en natuurlijk ook onze eigen medewerkers. 

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we volgens solide privacyprincipes met persoonsgegevens omgaan. OSP voldoet dan ook aan de eisen die onder andere Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van privacygevoelige gegevens stelt.

In dit Privacy Statement leggen we u uit welke persoonsgegevens OSP vastlegt, waarom we dat doen, en hoe we met die gegevens omgaan. Tenzij anders vermeld is de wettelijke grondslag hiervoor ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.
Dit Privacy Statement geldt voor alle door OSP (www.osp.nl) verleende diensten en voor alle verkrijgingen van persoonsgegevens waarbij naar dit privacy statement wordt verwezen. Onderaan dit statement vindt u de contactgegevens van OSP.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Op onze websites kunt u niet alleen informatie vinden over OSP en haar activiteiten; we stellen onze website-bezoekers ook in staat om met ons in contact te treden. Dat kan door het stellen van een specifieke vraag, het nemen van een abonnement op de nieuwsbrief, of door te solliciteren op een vacature bij ons bedrijf. Regelmatig is het mogelijk om via de website in te schrijven voor een door OSP georganiseerd evenement.

Berichten

Als u op de website een bericht voor ons achterlaat, vragen wij om enkele gegevens om u persoonlijk, snel, en op een adequate wijze antwoord te kunnen geven. Wij willen u immers zo goed mogelijk van dienst zijn. We leggen vast:
• Uw naam en de organisatie waarvoor u werkt
• Uw emailadres en telefoonnummer
• Gegevens over uw vraag of klacht
Wij leggen deze gegevens vast in ons klantsysteem om u in de toekomst bij eventuele vervolgvragen op een efficiënte manier te kunnen helpen.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze (digitale) nieuwsbrief, vragen wij u om uw emailadres. Dit gebruiken we om onze nieuwsbrief aan u toe te kunnen sturen. U kunt te allen tijde aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen. Uw emailadres nemen wij op in ons klantsysteem zodat we de effectiviteit van onze nieuwsbrief kunnen bepalen. Ook kunnen we u zo in een later stadium voorzien van informatie over onze producten en diensten die aansluit bij uw specifieke interesse of behoefte.
Sollicitaties
Als u via onze website solliciteert op een vacature bij OSP, dan leggen wij de volgende gegevens van u vast:
• Uw naam, telefoon, en e-mailadres
• De verwijzing naar uw linkedin-profiel (als u ervoor kiest dit te verstrekken)
• Persoonlijke gegevens in uw curriculum vitae en uw motivatie (als u ervoor kiest dit te verstrekken)
Wij leggen deze gegevens vast in ons talent managementsysteem. Dit doen we om uw kandidatuur te kunnen beoordelen en met u in contact te treden. Uw gegevens helpen ons bij een zorgvuldig en persoonlijk sollicitatieproces.

Events

OSP organiseert regelmatig evenementen voor prospects, klanten, en andere relaties. In sommige gevallen hanteren we hierbij een systeem van aanmelding en inschrijving, dat op onze website (of op een door ons opgezette event-specifieke website) wordt aangeboden. Als u zich aanmeldt vragen wij u om de volgende persoonsgegevens:
• Uw naam, adres, woonplaats en emailadres;
• Uw geslacht
• De organisatie waar u werkt (inclusief de branche) en de functie die u bekleedt
• Eventuele bijzonderheden (zoals dieetwensen)
In sommige gevallen registreren we tevens of u gebruik wil maken van een SMS-service, zodat we u op de hoogte kunnen houden van nieuws omtrent het evenement. Wij leggen deze gegevens vast om het evenement op een goede manier te kunnen plannen, om uw uitnodiging aan u persoonlijk te kunnen bevestigen, en om het evenement een persoonlijk karakter te geven (bijvoorbeeld door het gebruik van naambadges of door rekening te houden met uw (dieet)voorkeuren.

 

Persoonsgegevens anders verkregen dan via de website

OSP hecht grote waarde aan het onderhouden van uitstekende relaties met haar klanten en prospects. Van contacten die OSP medewerkers in het kader van dit relatiebeheer onderhouden, leggen wij gegevens vast in ons relatiebeheersysteem. Dit doen we om afspraken vast te leggen en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten te waarborgen. In sommige gevallen zullen deze contactgegevens ook persoonsgegevens omvatten, zoals naam en functie van individuele medewerkers bij klantorganisaties.

Social Media-links, en links naar andere websites

Op onze website maken we gebruik van ‘knoppen’ waarmee een verbinding wordt gemaakt met social mediakanalen (LinkedIn, Facebook, Twitter, Google Plus). In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar de OSP-pagina op het betreffende sociale medium, in andere gevallen kunt u met zo’n knop content van onze website (zoals een blog) via uw favoriete social mediakanaal delen. Deze knoppen, waarvoor de code is ontwikkeld door social mediabedrijven zelf, kunnen cookies plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacybeleid van deze organisaties.
Voor informationele doeleinden zijn op onze website soms links opgenomen naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de manier waarop de eigenaren van deze sites met uw gegevens omgaan, mocht u daar persoonlijke gegevens achterlaten. Ook daarvoor verwijzen we u graag naar het privacybeleid van de betreffende organisatie.

Verstrekking van uw gegevens

In een beperkt aantal gevallen delen wij persoonsgegevens met derde partijen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van applicaties in de cloud. Dat doen we om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, of om een afspraak die we met u hebben gemaakt na te kunnen komen.
Wij selecteren deze derde partijen zorgvuldig. In alle gevallen worden afspraken gemaakt over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het nemen van de wettelijk vereiste maatregelen. Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met de betrokken derde partij(en) en wij beoordelen deze partijen op naleving van de afspraken.
Bij evenementen delen wij persoonsgegevens mogelijk met de organisatie die in opdracht van OSP het evenement logistiek organiseert en de gegevens voor de uitvoering daarvan nodig heeft. Bij sommige evenementen delen wij deelnemersgegevens met (1) de andere deelnemers aan het betreffende evenement en (2) de evenementsponsoren, die op basis hiervan contact met u kunnen opnemen met aanvullende informatie die interessant voor u of uw organisatie is.
OSP verstrekt geen persoonsgegevens aan organisaties of instanties die gevestigd zijn buiten het werkingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
OSP erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen voor derden, behalve dat wij uw gegevens zouden kunnen delen met onze dienstverleners voor de doeleinden zoals genoemd in dit Statement.

Bewaartermijnen

OSP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit privacy statement. OSP kan echter verplicht zijn om bepaalde gegevens voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld als dat wordt vereist door toepasselijke wetgeving. In dat geval zorgen we ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacy statement worden behandeld.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Hierbij gaat het om de confidentialiteit, integriteit, en beschikbaarheid van persoonsgegevens. OSP’s processen voor informatiebeveiliging worden periodiek geëvalueerd.

Uw rechten

Als OSP persoonsgegevens van u vastlegt, dat heeft u het recht OSP te verzoeken om inzicht te krijgen in deze gegevens, of om OSP te verzoeken deze gegevens te verbeteren, te verwijderen, of de verwerking daarvan te beperken. Ook kunt u tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maken, en heeft u het recht om uw gegevens over te kunnen dragen aan een andere partij (data portabiliteit). Als OSP gegevens over u vastlegt op basis van uw expliciete goedkeuring, heeft u het recht deze goedkeuring te allen tijde in te trekken. Als u klachten heeft over de manier waarop OSP met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u zich steeds wenden tot de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassing van het privacystatement

Dit privacy statement is aan wijzigingen onderhevig. Die kunnen worden veroorzaakt door veranderingen in de diensten die OSP aanbiedt, maar ook door aanpassingen in wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Wij raden u daarom aan regelmatig kennis te nemen van de laatste versie van het privacy statement, dat altijd op onze site te vinden is.

 

Contactgegevens
UniTeam B.V. |  Nesland 3  |  1382 MZ Nederland